MeowLogis ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ROV E-Sport SSRUIC

Posted on: เมษายน 2, 2020, by :

MeowLogis ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ROV E-Sport SSRUIC

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ SSRUIC

ด้วย หลักสูตรการสอน "คิดจะทำธุรกิจออนไลน์-ดิจิตอล

คิดจะจัดการ E-Sport ต้องเรียน
Digital Entrepreneurship Management

ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา”

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เน้นเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่มีความรู้ ทักษะด้าน ธรุกิจดิจิทัล และ การจัดการอีสปอร์ต

โดยการเรียนการสอนจัดให้มีภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฏี
เพื่อเชื่อมโยง กับความต้องการของภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล

.

นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้สามารถประกอบธุรกิจในสายงานของธุรกิจดิจิทัล ทั้งในภาครัฐ และเอกชน และบริษัทข้ามชาติ เช่น สายงานการตลาดดิจิทัล

จากหลักสูตร ข้างต้น

บริษัท เหมียวโลจิส จึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเรียนการสอน และประสบการณ์ที่น้องๆ นักศึกษา จะได้รับ

จึงได้ร่วมสนับสนุน กับทาง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ SSRUIC 

เพื่อจัด การแข่งขัน ROV E-Sport SSRUIC ให้ นักศึกษา ได้เรียนรู้และสัมผัส ประสบการณ์ของ การแข่งขัน E-Sport

เพราะ การศึกษาของเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถบ่งชี้ถึงอนาคตของประเทศไทยได้ 

ซึ่งในอนาคตเราจำเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดและผลักดันให้โลกก้าวหน้าด้วยประชากรที่มีคุณภาพ 

และ ประชากรที่มีคุณภาพนั้นก็ต้องมาจากพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีนั่นเอง

130,132 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

130,132 Happy Land 1 Rd.   Soi Happy Land shopping center 1
Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

Open130,132 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


130,132 Happy Land 1 Rd. Soi Happy Land shopping center 1 Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม