รูปแบบ และ วิธีการขอคืนเงิน

ผู้รับบริการสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน (Refund) ได้ ต้องเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ให้บริการยังไม่เคยหักค่าบริการ เนื่องจากผู้รับบริการยังมิได้นำสินค้าเข้ามาไว้ที่คลังสินค้า
  2. ผู้ให้บริการจะคืนเงินค่าบริการที่หักภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้ว
  3. ผู้ให้บริการจะทำการคืนเงินค่าบริการ กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต หรือบัญชีที่ผู้รับบริการใช้ทำการจ่ายค่าบริการ (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้ใช้บริการ)
  4. ระยะเวลาการขอคืนเงิน ภายใน 30 – 45 วัน นับแต่วันที่โอนเงิน หรือเติมเครดิต
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบขอเงินคืน

  • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Bookbank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีชำระเงินสด)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 

ระยะเวลาคืนเงิน

ผู้ให้บริการจะคืนเงินแก่ผู้รับบริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับเอกสารครบ


*หมายเหตุ : ผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบคำร้องขอคืนเงิน แต่ละรายเป็นกรณี ๆ ไป

130,132 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

130,132 Happy Land 1 Rd.   Soi Happy Land shopping center 1
Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

EnglishThai
Open