MeowLogsi ได้รับเลือกเป็น Start Up เข้าโครงการ DBD Service x Logistic Startup โดย ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Posted on: เมษายน 2, 2020, by :

MeowLogis ได้รับเลือกเป็น Start Up เข้าโครงการ DBD Service x Logistic Startup
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย Startup กับ SME

 

ด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (DBD Service x Logistic Startup)

 

ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างโอการการตลาดแก่ธุรกิจ Startup และ ส่งเสริมให้ธุรกิจ SME
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพด้านบริการโลจิสติกส์และบริการจัดการแบบคลังสินค้าที่ทันสมัย

 

สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดโครงการตามแบบ

ในการนี้ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พิจารณาแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของท่านมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านโลจิสติกส์แก่ SME

ไทยอย่างครบวงจร พร้อมทั้งจะเป็นการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจท่าน ให้มีโอกาสเพิ่มปริมาณผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

Warehouse System Work Process

รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ

บริการที่มีมูลค่าสูง

กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Start up ขับเคลื่อนธุรกิจบริการ

ความเป็นมาของโครงการ
รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม 

และ พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศไทย


เพื่อวางรากฐานปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
สู่ Thailand 4.0 สามารถก้าวพ้นกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง


โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME นำเทคโนโลยี นวัตกรรมมายกระดับมาตรฐาน


การผลิตและบริการในระดับสากล ทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
มีความพร้อมรองรับการแข้งขันเศรษฐกิจยุคใหม่

130,132 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

130,132 Happy Land 1 Rd.   Soi Happy Land shopping center 1
Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

Open130,132 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


130,132 Happy Land 1 Rd. Soi Happy Land shopping center 1 Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม